భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Gaayathri Manthram

Goddess Gayathri Devi

The Manthra:
************************************************************
Om Bhur Bhuva Suvah

Tat Savithur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yonah Prachodayat
************************************************
The meaning of the Gayatri mantra is as follows:
We contemplate the glory of Light illuminating the three worlds: gross, subtle, and causal.
I am that vivifying power, love, radiant illumination, and divine grace of universal intelligence.

We pray for the divine light to illumine our minds.
Meaning of the individual words:
Om: The primeval sound
Bhur: the physical world
Bhuvah: the mental world
Suvah: the celestial, spiritual world
Thath: That; God; transcendental Paramatma
Savithur: the Sun, Creator, Preserver

Varenyam: most adorable, enchanting
Bhargo: luster, effulgence
Devasya: resplendent,supreme Lord
Dheemahi: we meditate upon
Dhiyo: the intellect,understanding
Yo: May this light
Nah: our
Prachodayath: enlighten,guide,inspire (more) (less) 

No comments:

Post a Comment