భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Names of Lord Vishnu


Lord Vishnu's Vishwarupa


The Chanting of following names of Lord Vishnu, immensely helps us in overcoming the obstacles in our daily life.

1. "Om Vashatkaaraaya Namaha" : For Success in Business,Jobs,Visa,Career.
2. "Om Aksharaaya Namaha" : For Success in Studies.
3. "Om Bhuthabhavanaya Namaha" : For Good Health.
4. "Om Paramaathmane Namaha" : For Self Confidence.
5. "Om Vidhaatre Namaha" : Pregnant ladies to chant for good health 
6. "Om Hayagreevaya Namaha" : For healthier and fit living.
7. "Om Bhuthatmane Namaha"
8. "Om Narasimhaya Namaha"
9." Om Rishikeshaya Namaha"
10. "Om Pradyumnaya Namaha"
11. "Om Srinivasaya Namaha"
12. "Om Varunaya Namaha" 
13. "Om Bhootakritaye namaha"
14. "Om Vishnave Namaha"
15. "Om Bhaavaya Namaha"
16. "Om Naarasimha Vapushe Namaha" : In Moments of Despair 
17. "Om Kshetragnaaya Namaha" : For Aspirants of Real Estate and Homes 
18. "Om Bhootaadaye Namaha" : To amend relationship or friendship crisis 
19. "Om Dhaatre Namaha" : For Santhana Praapthi (Fertility for couples)
20. "Om Pushkarakshaaya Namaha" : For Overcoming bad times 
21. "Om Sthavishtaaya Namaha" : To keep evil forces at bay. 

No comments:

Post a Comment