భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Vishnu Sahasranamam Stotram

Vishnu Sahasranama Stotra or Venkateshwara Sahasra Namam Stothram is the devotional Vedic Hymns which explains the thousand (1000) names of Lord Vishnu. Vishnusahasranama Stotra is found in the 149th chapter Anushasanika Parvam of the Great Epic Mahabharatha. The famous warrior Bhishma Pitamaha teaches the Vishnu Sahasranama sloka to Yudishtra, the eldest of Pancha Pandavas.

There is another version of Vishnu Sahasranama Stotra found in the Padma Purana, one of the major eighteen Puranas. However, the Vishnu Sahasranamam found in the Mahabharatha is the most popular version.Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,
Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,
Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,
Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya Smarana Mathrena, Janma Samsara Bandhanath.
Vimuchayate Nama Tasmai, Vishnave Prabha Vishnave
OM Namo Vishnave Prabha Vishnave

Shri Vaisampayana Uvacha
Shrutva Dharmaneshena, Pavanani Cha Sarvasha,
Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata

Yudishtra Uvacha
Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha
Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat

Sri Bheeshma Uvacha
Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushottamam,
Stuvan Nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,
Tameva Charchayan Nityam, Bhaktya Purushamavyayam,
Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha,

Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram
Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhago Bhaved,
Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam,
Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha Bhavodbhavam

Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha,
Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyr-Archanayr-Nara Sada,
Paramam Yo Mahatteja, Paramam Yo Mahattapa
Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam

Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam,
Dhaivatham Devathanam Cha Bhootanam Yo Vya Pitha
Yatha Sarvani Bhoothani Bhavandyathi Yugagame
Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye

Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhoopathe
Vishno Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham
Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah
Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhootaye

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih
Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana
Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram
Aneka Roopa Daityantham Namami Purushottamam

Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah
Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih
Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha


Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah

Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah
Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah
Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-IsvarahSvayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah

Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah
Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh
Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-DhruvahAgrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah

Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param
Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih
Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo MadhusudanahIshvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah

Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan
Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah
Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah SarvadarshanahAjah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah

Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah
Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah
Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma VrushakrutihRudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah

Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah
Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah
Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit KavihLokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah

Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah
Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah
Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-VasuhUpendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah

Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah
Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh
Atindriyo Mahamayo Mahotsaho MahabalahMahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih

Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk
Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih
Aniruddhah Suranando Govindo Govidam PatihMarichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah

Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih
Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah
Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma SurarihaGurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah

Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih
Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah
Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha SahasrapatAvrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah

Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah
Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh
Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano NarahAsankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih

Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah
Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah
Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-SagarahSubhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh

Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana
Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah
Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah

Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah
Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah PrabhuhYugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah

Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit
Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah
Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur MahidharahAchyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah

Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah
Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah
Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah PurandarahAshokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah

Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah
Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut
Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-DhvajahAtulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih

Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah
Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah
Mahidharo Mahabhago Vegavan AmitashanahUdbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah

Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah
Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah
Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah SubhekshanahRamo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah

Virah Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah
Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh
Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur AdhokshajahRituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah

Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah
Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam
Arthonartho Mahakosho Mahabhogo MahadhanahAnirvinnah Sthavishthobhur Dharma-Yupo Maha-Makhah

Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah
Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih
Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-UttamamSuvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut

Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah
Svapanah svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut
Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho DhaneshvarahDharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam

Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah
Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah
Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-GuruhUttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah

Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah
Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah
Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah SatvatampatihJivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah

Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah
Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah
Anando Nandano Nandah Satya-Dharma TrivikramahMaharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih

Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut
Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi
Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-GadadharahVedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah

Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah
Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah
Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur GatisattamahSudhanva-Khandaparashur-Daruno Dravinapradah

Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah
Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak
Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih ParayanamShubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah

Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah
Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah
Shrivasta-Vakshah Shrivasah Shripatih Shrimatam-VarahShridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah

Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah
Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah
Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-SamsayahUdirnah Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah

Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah
Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah
Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-VikramahKalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah

Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih
Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah
Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto DhananjayahBrahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah

Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah
Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah
Mahakratur Mahayajva Mahayagyo MahahavihStavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah

Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah
Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah
Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana HavihSadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah

Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah
Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah
Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-ParajitahVishvamurtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman

Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah
Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam
Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-VastalahSuvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi

Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah
Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk
Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha DharadharahTejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah

Pragrahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah
Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih
Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid EkapatSamavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah

Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha
Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah
Indrakarma Mahakarma Krutakarma KrutagamahUdbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah

Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi
Suvarna-Bindur-Akshobhyah Sarva-Vagishvareshvarah
Mahahrado Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-NidhihKumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah

Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha
Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah
Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-NishudhanahSahasrarchi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah

Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah
Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan
Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho VamshavardhanahBhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah

Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah
Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah
Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo YamahSatvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah

Abhiprayah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah
Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh
Ravir Virochanah Suryah Savita RavilochanahAnanto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah

Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah
Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah
Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-DakshinahAraudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah

Shabdatigah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah
Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-KirtanahUttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah

Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah
Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah
Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho DishahAnadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah

Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah
Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah
Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah PanahPramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah

Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah
Bhurbhuvah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah
Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-VahanahYagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah

Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha
Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah
Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah PapanashanahShankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah

Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah

Sree Sarva-Praha-Rana-Yudha Om Naman Ithi


Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki

Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu (repeat these 2 times)

Iteedam Keerta-Neeyasya Kesha-Vasya Maha-Tmanah |


Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam

Ya Edam Shrunuyat Nityam Yaschhapi Parikeertayet

Nashubham-Prapnuyat-Kinchit So Mutreha-Cha-ManavahVedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet

Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-NuyatDharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat

Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-PrajamBhakt-Imanya Sadotthaya Shuchi-Stadgata Manasah

Sahasram Vasu-Devasya Namna Metat Prakee-RtayetYashah Prapnoti Vipulam Ynati Praadhanya Meva-Cha

Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamamNa Bhayam Kvachi Dapnoti Veeryam Tejachha Vindati

Bhava Tyarogo Dhyu-Timan Bala-Roopa Gunan-VitahRogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat

Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna ApadhaDurganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam

Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-VitahVasu-Deva-Shrayo Marthyo Vasu-Deva Para-Yanah

Sarva-Papa Vishu-Ddhatma Yati Bramha Sana-TanamNa Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit

Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa JayateEmam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah

Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti KeertibhihNa Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih

Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-ShottameDhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih

Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-ManahSa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam

Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-CharamIndri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih|

Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva ChaSarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate

Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-RachyutahRushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah |

Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-NodbhavamYogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha

Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-DanatEko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah

Trilon-Lokan-Vyapya-Bhootatma Bhujkte Vishva-BhugavyayahEmam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam

Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-ChaVishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam

Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti


Arjuna Uvacha

Padma-Patra Visha-Laksha Padma-Nabha Suro-Ttama

Bhaktana Manu-Raktanam Trata Bhava Janar-DanaShree Bhagavan Uvacha

Yo-Mam Nama Saha-Srena Stotu Michhati Pandava

Sho Ha Mekena Shlokena Stuta Eva Na Samshayah

Stita Eva Na Samshaya Om Nama Iti


Vyasa Uvacha

Vasa-Naad Vasu Devsaya Vasitham Te Jaga-Thrayam

Sarva-Butha Nivaso Si Vaasu-Deva Namo Stute

Vasu-Deva Namostute Om Nama Iti


Parvati Uyvachv

Keno-Paayena Laghunaa Vishnur-Nama Saha-Skrakam

Patyate Pamditeh Nityam Shortu Michha Myaham PrabhoEshwara Uvacha

Shree-Rama Ram Rameti Rame Raame Mano-Rame

Saha-Sranaama Tattulyam Raama-Naama Varaa-Nane

(Read the above 2 lines 2 more times)

Raama-Naama Varaa-Nana Om Nama Iti


Bramho Uvacha

Namo Stvana-Ntaya Saha-Sramurtaye

Saha-Srapaa-Dakshi Shiroru-Bahave
Saha-Sranaamne Puru-Shaya Shashvate
Saha-Srakoti-Yuga-Dharine Namah
Saha-Srakoti Yuga-Dharina Om Nama ItiSanjaya Uvacha

Yatra Yoge-Shvarah Krushno Yatra Paardho Dhanur-Dharah

Tatra-Shreeh Vijayo Bhutih Dhruva Neetih Mati RmamaShree Bhagawan Uvacha 

Ananya-Schanta-Yanto Mam Ye Janaah Paryu-Panate

Tesham Nitya-Bhiyuktanaam Yoga-Kshemam Vaha-MyahamParithrayana Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritham,

Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge YugeAartha-Vishanna-Shithila-Schabhitah Ghoreshucha-Vyadhi-Varthamanah

Samkeertya-Narayana-Shabda-Matram Vimukta-Duhghah-Sukhino-BhavantiKayena-Vaacha Mana-Sendhriyerva

Buddhyatma-Naavaa Prakrute-Swabhawat
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Naaraa-Yanayeti Samarpayami

Sarvam Shree-Krishnar-Panamastu

No comments:

Post a Comment