భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Shanta Karam - Vishnu Slokam

Sri Anantha Padmanabha Swamy

Shanta Karam Bhujaga Shayanam 
Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gagana Sadrsham
Megha Varnam Shubhangam
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam
Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram
Sarva Lokaiaka Natham


Meaning:
I adore Vishnu, the embodiment of Peace, who sleeps on the serpent,
Whose naval is the lotus of the Universe
Who is the Lord of the Gods, who is the support of the Universe, Who is in the form of Space (the Omnipresent)
Whose color resembles that of clouds, Whose body is auspicious
Who is the Lord of Lakshmi, whose eyes are like lotuses
Who is attainable by Yogis through meditation
Who is the destroyer of the fear of birth and death
And who is the One Lord of all the Worlds


"I worship that Lord Vishnu who has a peaceful body (postures); who rests on Sheshanaga (the mighty serpant - cobra); who has a lotus in his navel, who is the base of the world, who is like the sky; who has a colour like cloud, who is the lord of Lakshmi (wealth); who has eyes like lotus; who is seen by yogis in their meditation; who is the remover of all the differences and who is the only Lord of allthe three Lokas (Worlds), I worship such Lord Vishnu."

No comments:

Post a Comment