భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Mantra to Recite Before going to Bed


Mantra to be recited before going to bed sleep. 


Mantra:
"Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa, 
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho" 


Meaning : 
O God, kindly pardon my incorrect actions done consciously or unconsciously, either through my organs of action (hand, feet, and speech) or through my organs of perception (eyes, ears) or by my mind. I adore the God, who is the ocean of kindness.
Mantra to Recite While Lighting Lamp:

Mantra to be recited while lighting lamp 

Mantra:
"Subham Karoti Kalyanam
Arogyam Dhana Sampadah
Shatru Buddhi Vinashaya
Dipa Jyotir Namostute

Meaning: 
The accurate meaning of the mantra is: "I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health, abundance of wealth and destruction of the enemy's intellect". Here, Darkness symbolizes enemy's intellect and with the arrival of light, darkness disappears. Likewise, light (God's Grace) destroys darkness (enemy's intellect).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mantra:
"Deepajyothi Parabrahma
Deepajyothi Janardhana
Deepo Me Hara Tu Paapam
Deepaa Jyothir Namostute"

Meaning: 
The literal meaning of the mantra is: "I fold my hands before the lord, the maintainer of this creation, in the form of this light. I adore this light, which destroys all the pains resulting from my omissions and commissions".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mantra:
"Brahmaarpanam brahma havih brahmaagnau brahmanaa hutam
brahmaiva tena gantavyam brahma-karma-samaadhinaa"

Meaning: 
Just like the light from this map, spread happiness, prosperity, health in out lives. Just like you get rid of darness, get rid of our ignorance.

Mantra to recite Before Eating Food


Before eating, you can also say a prayer to Annapurna Devi to dedicate the food to Her.

Mantra:
"Annapurne sadaapurne Shankara praana vallabhe
Gnaana Vairaagya sidhyardham Bikshaamdehi cha Parvati"


Meaning: Hey , Mother annapUrNeswari,beloved shakti of shivA,fullness everlasting and fully manifest as this food,please give me alms,of knowledge, renunciation and spiritual perfection,for me forever.

Mantra to be Recited While Taking bath


Mantra to be recited while taking bath in home or holy bath in rivers etc. 

Mantra:
Gangeycha Yamuneychaiva godhavari saraswathi
Narmadey sindhuh kaveri Jalesmin sannidhim kuru

Meaning: 
The literal meaning of this mantra is: "In this water, I invoke the presence of divine waters from the rivers Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri. These rivers are considered as goddesses and I pray to them for considering me for their blessings. 

Significance: 
God has given us a beautiful life to live and has created this beautiful world. There are massive rivers and oceans in it. Many rivers like, Ganga, Yamuna, Saraswati etc have their own significance. Taking bath in these rivers is considered auspicious. So, reciting this Sloka/Mantra with a sincere heart brings you the benefit of taking bath in these rivers.

Gayatri mantra is also a common to say in the morning when taking the first bath, especially at sunrise.

Mantra to recite before placing your foot on land


Bhoodevi (Goddess Lakshmi) - Goddess of Earth


Bhoomi Vandanam Mantra:


Samudravasane devi parvatstanmandale
Vishnupatni namostubhyam padsparsham kshamaswa me
Vishunupati samutpanne shankhavarna-mahitale
Aanek-ratnasampanne bhumidevi namo namah


Significance:
Our life depends on the land, before touching it with the feet, one should apologize to that shakti (Energy Principle). 

Meaning:
I bow to Mother Earth, who has mountains and jungles on her body and whose clothing is made by the ocean. The wife of Lord Vishnu, please pardon me for touching you with my feet.

Mantra to Recite While Getting up from bed

After getting up from the sleep, kardarshan (viewing the palm of the hand) should be done.Mantra:
Karagre Vasate Lakshmi, Karmadhye Saraswati
Karmule tu Govind, Prabhate kardarshanam


कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती
करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम्Meaning:

On the tip of your fingers is Goddess Lakshmi; on the base of your fingers is Goddess Sarasvati; in the middle of your fingers is Lord Govinda. In this manner, look at your palm.

Significance:
Laxmi, Saraswati and Govind reside on the palm, so one should bow to them with respect, this is the logic behind kardarshan. Of course, with common sense point of view, to get hold of Lakshmi (money) and Saraswati (knowledge) is in our hands only, to remind one of this principle is the main logic behind kardarshan.

Sastha or Ayyapan Gayatri Mantra


Lord Ayyapa

Boodha Naathaya Vidmahe
Bhavaputhraaya Dheemahi
Thanno Saastha Prachodayaath.


Meaning in English Translation:
We worship Lord Ayyappa, the son of Siva.
Salutations to Saastha (Ayyappa).
May that Ayyappa stimulate our creative faculties

Mantra to Overcome Bad Times

This Mantra can be recited 108 times a day to Overcome Bad Times

Om Pushkaraakshaaya Namaha


In Telugu
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః  

కష్టాల నుండి విముక్తి పొందడానికి   

Mantra to Keep Evil Forces at Bay

This Mantra can be recited 108 times a day to keep Evil Forces at bay:

Om Sthavishtaya Namha


In Telugu
   ఓం స్థవిష్ఠయ నమః
దుష్ట శక్తుల నుండి కాపాడుకొనుటకు

Mantras of Shani


The Shani Mantra has to be chanted facing the west and a minimum of 7 times a day. One can chant the mantra 108 times using a rudraksha rosary and by keeping a shani yantra for better results. Given below are some of the Mantras of Shani one can chant to please Shani and reduce the malefics.
"Om Hlim Sham Shanaye Namah" 
"Om praam preem praum sah shanayishraya namah" 
"Om sham shanayscharaya namaha"
"Aum Aing Hring Shring Shung Shanaishcharaye Namah Aum"


Shani Gayatri Mantra

"Om Sanaischaraya vidhmahe
Sooryaputraya dhimahi
tanno manda prachodayat"

Shani Dhyan Mantra
Nilanjana samabhasam raviputram yamagrajam
chaya martanda sambhutam tam namami shaishcharam

Meaning
I bow to Lord Shani, who is black in colour and son of Sun and born to Chaya and brother of Yama , who moves very slowly.
Saneeswaran is reputed to be both a giver and destroyer. Anyone who sincerely pray to Shanidev will not only be freed from troubles but also gets a life that one desires.

108 Names of Krishna

Lord Bala Krishna
OM SHRI KRISHNAYA NAMAHA
Salutations to Lord Shri Krishna

OM KAMALA NATHAYA NAMAHA
To Kamala's (Goddess Lakshmi's) spouse

OM VAASUDEVAYA NAMAHA
To Vasudeva (Vasudev's son, Krishna)

OM SANATANAYA NAMAHA
To the Eternal One

OM VASUDEVAYA NAMAHA
To the Son of Vasudeva

OM PUNYAYA NAMAHA
To the Meritorious One

OM LILA-MANUSHA-VIGRAHAYA NAMAHA
To Him who has assumed a human form to perform His pastimes

OM SHRIVATSA KAUSTHUBHA-DHARAYA NAMAHA
To the Lord who wears the Shri Vatsa (representing Shri Lakshmi) and the Kaustubha gem

OM YASHODA-VATSALAYA NAMAHA
To Mother Yashoda's darling child

OM HARAYE NAMAHA
To Shri Hari

OM CHATURBHUJATTA-CHAKRASI-GADA-SHANKADHYAYUDHAYA NAMAHA
To the Four-armed One who carries the weapons of disc, conch and club

OM DEVAKI NANDANAYA NAMAHA
To Mother Devaki's son

OM SHRISAYA NAMAHA
To the abode of Shri (Lakshmi)

OM NANDAGOPA PRIYATMAJAYA NAMAHA
To Nanda Gopa's darling child

OM YAMUNAVEGA SAMHARINE NAMAHA
To the Lord who destroyed the speed of the river Yamuna

OM BALABHADRA PRIYANUJAYA NAMAHA
To Balabhadra's (Balarama's) dear younger brother

OM PUTANA JIVITA HARAYA NAMAHA
To the Destroyer of the demoness Putana

OM SHAKATASURA BHANJANAYA NAMAHA
To the Lord who destroyed the demon Sakatasura

OM NANDAVRAJA JANA NANDINE NAMAHA
To the Lord who brought great happiness to Nanda and the people of Vraja

OM SACHIDANANDA VIGRAHAYA NAMAHA
To the Lord who is the embodiment of Existence, Awareness and Bliss

OM NAVANITA VILIPTANGAYA NAMAHA
To the Lord whose body is smeared with butter

OM NAVANITA NATAYA NAMAHA
To the One who danced to get butter

OM ANAGHAYA NAMAHA
To the sinless One

OM NAVANITA NAVAHARAYA NAMAHA
To the Lord who invented a new form of food-butter
(because He consumed large quantities of it)

OM MUCHUKUNDA PRASADAKAYA NAMAHA
to the Lord who blessed (gave salvation) to King Muchukunda

OM SHODASHA STHRI SAHASRESHAYA NAMAHA
To the Lord of sixteen thousand wives

OM TRIBHANGI LALITAKRITAYE NAMAHA
To the Lord who poses bent in three places

OM SUKAVAG AMRITABHDHINDAVE NAMAHA
To the ocean of nectar in the form of Sukadeva's words (spoken as Srimad-Bhagavatam)

OM GOVINDAYA NAMAHA
To the Lord of the cows

OM YOGINAM PATAYE NAMAHA
To the Lord of the yogis

OM VATSA VATACHARAYA NAMAHA
To the Lord who roamed (in Vrindavana) with the company of calves and friendly cowherd boys

OM ANANTAYA NAMAHA
To the Infinite One

OM DHENUKASURA MARDANAYA NAMAHA
To the Lord who killed the demon Dhenukasura

OM TRINIKRITA TRINAVARTAYA NAMAHA
To the Lord who destroyed the whirlwind demon Trinavarta

OM YAMALARJUNA BHANJANAYA NAMAHA
To the Lord who broke the two Yamalarjuna trees

OM UTTALA TALABHETTRE NAMAHA
To the Lord who broke the huge trees

OM TAMALA SHYAMALA KRITAYE NAMAHA
To the Lord who is a beautiful as the dark Tamala tree

OM GOPA GOPISHVARAYA NAMAHA
To the Lord of Gopas and Gopis

OM YOGINE NAMAHA
To the greatest Yogi

OM KOTI SURYA SAMAPRABHAYA NAMAHA
To the Lord who is as lustrous as a million suns

OM ILAPATAYE NAMAHA
To the Lord of the Earth

OM PARASMAI JYOTISHE NAMAHA
To the One who is the Supreme Light

OM YADAVENDRAYA NAMAHA
To the Lord of the Yadavas

OM YADUDVAHAYA NAMAHA
To the Leader of the Yadus

OM VANAMALINE NAMAHA
To the Lord who wears a sylvan garland

OM PITA VASASE NAMAHA
To the Lord who wears yellow robes

OM PARIJATAPA HARAKAYA NAMAHA
To the Lord who removed the parijatha flower (from India's garden)

OM GOVARDHANACHALO DHARTRE NAMAHA
To the Lord who lifted Govardhan Hill

OM GOPALAYA NAMAHA
To the protector of cows

OM SARVA PALAKAYA NAMAHA
To the protector of all beings

OM AJAYA NAMAHA
To the all-victorious Lord

OM NIRANJANAYA NAMAHA
To the Lord who is untainted

OM KAMA JANAKAYA NAMAHA
To the Lord who generates desires in the worldly-minded

OM KANCHA LOCHANAYA NAMAHA
To the Lord who has beautiful eyes

OM MADHUGHNE NAMAHA
To the Lord who killed the demon Madhu

OM MATHURA NATHAYA NAMAHA
To the Lord of the holy place of Mathura

OM DVARAKA NAYAKAYA NAMAHA
To the Lord of Dwaraka

OM BALINE NAMAHA
To the all-powerful Lord

OM BRINDAVANANTA SANCARINE NAMAHA
To the Lord who roamed around Vrindavana

OM TULASIDAMA BHUSHANAYA NAMAHA
To the Lord who adorns Himself with tulasi leaf garlands

OM SYAMANTAKA MANER HARTRE NAMAHA
To the Lord who stole the Syamantaka gem

OM NARA NARAYANATMAKAYA NAMAHA
To the Lord who has the twin forms of Nara and Narayana

OM KUBJA KRISHTAMBARADHARAYA NAMAHA
To the Lord who wore the ointment offered by Kubja, the hunchbacked lady

OM MAYINE NAMAHA
To the Lord of Maya (the illusion)

OM PARAMAPURUSHAYA NAMAHA
To the Supreme Person

OM MUSHTIKASURA CHANURA MALLAYUDHA-VISHARADAYA NAMAHA
To the expert wrestler who wrestled with the two demons, Mushtika and Chanura

OM SAMSARA VAIRINE NAMAHA
To the enemy of Samsara (the cycle of births and deaths)

OM KAMSARAYE NAMAHA
To the enemy of King Kamsa (who wanted to kill Krishna)

OM MURARAYE NAMAHA
To the enemy of the demon Mura

OM NARAKANTAKAYA NAMAHA
To the destroyer of the demon Naraka

OM ANADI BRAHMACHARINE NAMAHA
To the beginningless Absolute

OM KRISHNA VYASANA KARSHAKAYA NAMAHA
To the One who removed Draupadi's distress

OM SHISHUPALA SHIRASCETTRE NAMAHA
To the Lord who removed Sisupala's head

OM DURYODHANA KULANTAKAYA NAMAHA
To the destroyer of the dynasty of Durodhana

OM VIDURAKRURA VARADAYA NAMAHA
To the Lord who gave boons to Vidura and Akrura

OM VISHVARUPA PRADARSHAKAYA NAMAHA
To the Lord who revealed His Viswarupa (the Universal Form)

OM SATYAVACHE NAMAHA
To the Lord who utters only truth

OM SATYA SANKALPAYA NAMAHA
To the Lord of true resolve

OM SATYABHAMA RATAYA NAMAHA
To the Lover of Satyabhama

OM JAYINE NAMAHA
To the Lord who is ever victorious

OM SUBHADRA PURVAJAYA NAMAHA
To the elder brother of Subhadra

OM VISHNAVA NAMAHA
To Lord Vishnu

OM BHISHMA MUKTI PRADAYAKAYA NAMAHA
To the Lord who bestowed salvation on Bhishma

OM JAGADGURAVE NAMAHA
To the Lord who is Guru to the whole world

OM JAGANNATHAYA NAMAHA
To the Lord of the whole world

OM VENUNADA VISHARADAYA NAMAHA
To the Lord who is an expert in playing flute music

OM VRISHABHASURA VIDHVAMSINE NAMAHA
To the Lord who destroyed the demon Vrishaba

OM BANASURA KARANTAKAYA NAMAHA
To the Lord who chopped off the hands of the demon Banasura

OM YUDHISTHIRA PRATISHTHATRE NAMAHA
To the Lord who established Yudhisthir (as the king)

OM BARHI BARHAVATAMSAKAYA NAMAHA
To the One who is adorned with effulgent peacock feathers

OM PARTHASARATHAYE NAMAHA
To Partha Sarathi, the chariot driver of Arjuna

OM AVYAKTAYA NAMAHA
To the Lord who is difficult to comprehend

OM GITAMRITA MAHODADHAYE NAMAHA
To the Ocean containing the nectar of the Bhagavad-gita

OM KALIYAPHANI MANIKYA RANJITA SHRI PADAMBHUJAYA NAMAHA
To the Lord whose lotus feet are adorned with the gems from the hoods of the serpent Kaliya

OM DAMODARAYA NAMAHA
To the One who was tied with a grinding stone around His waist

OM YAJNABHOKTRE NAMAHA
To the Lord who consumes sacrificial offerings

OM DANAVENDRA VINASHAKAYA NAMAHA
To the destroyer of the Lord of Asuras

OM NARAYANAYA NAMAHA
To Lord Narayana

OM PARABRAHMANE NAMAHA
To the Supreme Brahman

OM PANNAGASHANA VAHANAYA NAMAHA
To the Lord who has a serpent (Adisesha) as His seat

OM JALAKRIDASAMASHAKTA GOPI VASTRAPAHARAKAYA NAMAHA
To the Lord who (playfully) hid the clothes (left on the shore) of the Gopis who were engrossed in playing in the waters of the Yamuna river

OM PUNYA-SHLOKAYA NAMAHA
To the Lord whose praises bestow merit

OM TIRTHAPADAYA NAMAHA
To the One whose feet are holy

OM VEDAVEDYAYA NAMAHA
To the source of the Vedas

OM DAYANIDHAYE NAMAHA
To the Treasure of compassion

OM SARVA BHUTATMAKAYA NAMAHA
To the Soul of the elements

OM SARVAGRAHA RUPINE NAMAHA
To the All-formed One

OM PARATPARAYA NAMAHA
To the One who is highest than the highest

Bhagwad Gita - Prayer to Guru (Gururbrahmaa)


Trimurti
(Bramha, Vishnu, Maheshwara)

Gururbrahmaa gururvishnurgururdevo maheshwarah;

Guruh saakshaat param brahma tasmai shree gurave namah.


Meaning: Guru is the creator (Brahma); Guru is the preserver (Vishnu); Guru is the destroyer
(Maheshvara); Guru is verily the Supreme Absolute. To that Guru we prostrate.
Dhyaanamoolam gurormoortih poojaamoolam guroh padam;
Mantramoolam gurorvaakyam mokshamoolam guroh kripaa.
The Guru’s form is the root of meditation; the Guru’s feet are the root of worship; the
Guru’s word is the root of Mantra; the Guru’s Grace is the root of liberation.

Bhagwad Gita - Prayer to Vyasa Maharshi


Vyasa Maharshi
About Vyasa Maharshi
The life history of Veda Vyasa is an interesting and inspirational story. The author of the longest poetic epic Mahabharata, containing one lakh verses in Sanskrit. Veda Vyasa was the first and greatest acharya of Sanatan Dharma. 

He is responsible for classifying the four Vedas, wrote the 18 Puranas and recited the great Mahabharata, noted down by Lord Vighneswara. In fact, the Mahabharata is often called as the fifth Veda (Panchama Veda). 
The most important and the most glorified section of Mahabharat is the Srimadth Bhagwad Gita, the lesson recited to Arjuna by Lord Krishna on the battlefield. The biography of Veda Vyasa is very vivid and makes an interesting read. 
Around some 5000 years ago, he was born on an island on the holy river Yamuna. His father was Parashara Maharshi, a sage and his mother was Satyavati. 
He taught the Vedas to his pupils with ardent devotion and dedication. It is said that Mahabharata is the 18th Purana that was written by Veda Vyasa. He fathered four famous sons, Pandu, Dhritarashtra, Vidura and Sukhdeva. Veda Vyasa received knowledge from great sages like Vasudeva and Sanakadika. He described that the most important goal in one's life is to attain Narayana or the Divine Supreme.
Apart from the Mahabharata, he also wrote the Brahmasootra, one of his shortest theologies on Hindu philosophy. It is said that Veda Vyasa is immortal and he never died. Seeing the widespread violence in today's times, he is said to have retreated into some remote village in Northern India. 
The life of Veda Vyasa is an example to all in the modern times on how to be selfless and devote oneself entirely to Lord in order to attain Nirvana.

Prayer to Vyasa

Namostu te vyaasa visaalabuddhe
phullaaravindaa yatapatranetra,
Yena twayaa bhaaratatailapoornah
prajwaalito jnaanamayah pradeepah.

Meaning: Salutations unto thee, O Vyasa, of broad intellect and with eyes large like the petals of a full-blown lotus, by whom the lamp of divine knowledge, filled with the oil of the Mahabharata, has been lighted!

The Bhagavad Gita - Introduction

Lord Krishna with Arjuna
Dhritarashtra and Pandu were brothers. Dhritarashtra married Gandhari, and Pandu was married to Kunti and Madri. King Pandu was cursed for a sin while hunting, due to which he was not permitted to unite with his wife. Kunti got a boon through her sincere service of a wise sage in her younger age, and she begot three children, namely, Yudhisthira, Bhima and Arjuna from Yama, Vayu and Indra respectively. Madri had twins, Nakula and Sahadeva, through the celestial physicians called Asvini-Devatas. Dhritarashtra had a hundred and one children by his wife Gandhari. Pandu passed away and his sons, the Pandavas, were all brought up by Dhritarashtra along with his sons known as Kauravas. The Pandavas and Kauravas grew up together, but due to the braveness and intelligence of the former, the Kauravas were unable to tolerate them. Hence the Pandavas decided to live separately, sharing half of their kingdom.

The Pandavas’ pomp, wealth and glory displayed during the Rajasuya Yajna aroused deep jealousy and greed in the mind of Duryodhana, the chief of the Kauravas, who, with the cunning
advice of his uncle, Sakuni, invited Yudhisthira to a game of dice and fraudulently defeated him,
whereby all his wealth and possessions, including Draupadi, were lost. Finally it was settled that the Pandavas, including Draupadi, should repair to the forest for twelve years in exile, after which they had to live incognito for another year, untraced by the Kauravas. During this period the kingdom was to be ruled by the wicked Duryodhana.

Having successfully completed these thirteen years of exile, facing many obstacles and dangers instigated by the Kauravas, the Pandavas, as per the terms of the agreement, approached the Kauravas for their share of the kingdom. Duryodhana, however, flatly refused to part with as much land as could be covered by the point of a needle. According to the advice of Mother Kunti and with the inspiration of Lord Krishna, the Pandavas decided upon war and tried to establish their rightful claim on the kingdom by overcoming the Kauravas.

Duryodhana and Arjuna, from the side of the Kauravas and Pandavas respectively, were sent to Dwaraka to seek the help of the Yadava hero, Lord Krishna, in the battle. They both found Krishna resting on a couch in His palace. Duryodhana went in and occupied a seat at the head of the couch while Arjuna stood near the feet of the Lord. The moment Sri Krishna opened His eyes, He naturally saw Arjuna first, and then Duryodhana sitting on a chair. After enquiry of their welfare and the purpose of their visit, Sri Krishna, according to the prevailing custom, gave the first choice to Arjuna, because of his age, and also because of His sight of Arjuna first. Krishna asked Arjuna to fulfil his desire by selecting Him unarmed or His powerful army called Narayani Sena. Arjuna, who was a devotee of Sri Krishna, expressed his desire to have the Lord with him, neglecting the powerful Narayani Sena, even though Krishna warned that He would remain a witness, bound by the vow of not participating in battle and not taking up arms. Duryodhana, with great delight, thinking that Arjuna was foolish, expressed his wish for the powerful army to help his side in the battle.

When Krishna asked Arjuna why he chose Him when He was not for taking up arms, Arjuna said, “O Lord! You have the power to destroy all the forces by a mere sight. Why then should I prefer that worthless army? I have for a long time been cherishing a desire in my heart that you should act as my charioteer. Kindly fulfil my desire in this war.”

The Lord, who is ever the most devoted lover of His devotees, accepted his request with pleasure; and thus Krishna became the charioteer of Arjuna in the battle of the Mahabharata. After the return of Duryodhana and Arjuna from Dwaraka, Lord Krishna Himself went once to Hastinapura as the emissary of the Pandavas and tried to prevent the war. But then, under the guidance of Sakuni, the egoistic Duryodhana refused to agree to the peace mission and tried to imprison Lord Krishna, at which Krishna showed His Supreme Form (Viswarupa). Even the blind Dhritarashtra saw it by the Lord’s Grace. King Dhritarashtra, due to his attachment to his sons, failed to control them, and the Kaurava chief, Duryodhana, with vain hope, decided to meet the powerful Pandavas in war.

When both sides were prepared to commence the battle, the sage Veda Vyasa approached blind Dhritarashtra and said, “If you wish to see this terrible carnage with your own eyes I can give you the gift of vision.” The Kaurava king replied, “O Chief of the Brahmarishis! I have no desire to see with my own eyes this slaughter of my family, but I should like to hear all the details of the battle.”

Then the sage conferred the gift of divine vision on Sanjaya, the trusty counsellor of the king, and told the king, “Sanjaya will describe to you all the incidents of the war. Whatever happens in the course of the war, he will directly see, hear or otherwise come to know. Whether an incident takes place before his eyes or behind his back, during the day or during the night, privately or in public, and whether it is reduced to actual action or appears only in thought, it will not remain hidden from his view. He will come to know everything, exactly as it happens. No weapon will touch his body nor will he feel tired.”

After the ten days of continued war between the Pandavas and the Kauravas, when the great warrior Bhishma was thrown down from his chariot by Arjuna, Sanjaya announces the news to Dhritarashtra. In agony the king asks Sanjaya to narrate the full details of the previous ten days war, from the very beginning, in all detail as it happened. Here commences the Bhagavad Gita.