భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Powerful Mantra of Lord Vishnu


Lakshmi sametha Lord Vishnu

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् 

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

Shuklaambaradharam Vissnnum Shashivarnnam Caturbhujam |
Prasannavadanam Dhyaayet Sarvavighnopashaantaye ||Meaning:
1: (We Meditate on Sri Vishnu) Who is Wearing White Clothes, Who is All-Pervading, Who is Bright in Appearance like the Moon and Who is Having Four Hands,
2: Who is Having a Compassionate and Gracious FaceLet us Meditate on Him To Ward of all Obstacles.

2 comments:

  1. can you put please another mantra of Vishnu. I know you will sure putting in that website jaya laxminarayan.

    ReplyDelete
  2. Sure..
    Which mantra you want me to post?

    ReplyDelete