భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

108 Names of Krishna

Lord Bala Krishna
OM SHRI KRISHNAYA NAMAHA
Salutations to Lord Shri Krishna

OM KAMALA NATHAYA NAMAHA
To Kamala's (Goddess Lakshmi's) spouse

OM VAASUDEVAYA NAMAHA
To Vasudeva (Vasudev's son, Krishna)

OM SANATANAYA NAMAHA
To the Eternal One

OM VASUDEVAYA NAMAHA
To the Son of Vasudeva

OM PUNYAYA NAMAHA
To the Meritorious One

OM LILA-MANUSHA-VIGRAHAYA NAMAHA
To Him who has assumed a human form to perform His pastimes

OM SHRIVATSA KAUSTHUBHA-DHARAYA NAMAHA
To the Lord who wears the Shri Vatsa (representing Shri Lakshmi) and the Kaustubha gem

OM YASHODA-VATSALAYA NAMAHA
To Mother Yashoda's darling child

OM HARAYE NAMAHA
To Shri Hari

OM CHATURBHUJATTA-CHAKRASI-GADA-SHANKADHYAYUDHAYA NAMAHA
To the Four-armed One who carries the weapons of disc, conch and club

OM DEVAKI NANDANAYA NAMAHA
To Mother Devaki's son

OM SHRISAYA NAMAHA
To the abode of Shri (Lakshmi)

OM NANDAGOPA PRIYATMAJAYA NAMAHA
To Nanda Gopa's darling child

OM YAMUNAVEGA SAMHARINE NAMAHA
To the Lord who destroyed the speed of the river Yamuna

OM BALABHADRA PRIYANUJAYA NAMAHA
To Balabhadra's (Balarama's) dear younger brother

OM PUTANA JIVITA HARAYA NAMAHA
To the Destroyer of the demoness Putana

OM SHAKATASURA BHANJANAYA NAMAHA
To the Lord who destroyed the demon Sakatasura

OM NANDAVRAJA JANA NANDINE NAMAHA
To the Lord who brought great happiness to Nanda and the people of Vraja

OM SACHIDANANDA VIGRAHAYA NAMAHA
To the Lord who is the embodiment of Existence, Awareness and Bliss

OM NAVANITA VILIPTANGAYA NAMAHA
To the Lord whose body is smeared with butter

OM NAVANITA NATAYA NAMAHA
To the One who danced to get butter

OM ANAGHAYA NAMAHA
To the sinless One

OM NAVANITA NAVAHARAYA NAMAHA
To the Lord who invented a new form of food-butter
(because He consumed large quantities of it)

OM MUCHUKUNDA PRASADAKAYA NAMAHA
to the Lord who blessed (gave salvation) to King Muchukunda

OM SHODASHA STHRI SAHASRESHAYA NAMAHA
To the Lord of sixteen thousand wives

OM TRIBHANGI LALITAKRITAYE NAMAHA
To the Lord who poses bent in three places

OM SUKAVAG AMRITABHDHINDAVE NAMAHA
To the ocean of nectar in the form of Sukadeva's words (spoken as Srimad-Bhagavatam)

OM GOVINDAYA NAMAHA
To the Lord of the cows

OM YOGINAM PATAYE NAMAHA
To the Lord of the yogis

OM VATSA VATACHARAYA NAMAHA
To the Lord who roamed (in Vrindavana) with the company of calves and friendly cowherd boys

OM ANANTAYA NAMAHA
To the Infinite One

OM DHENUKASURA MARDANAYA NAMAHA
To the Lord who killed the demon Dhenukasura

OM TRINIKRITA TRINAVARTAYA NAMAHA
To the Lord who destroyed the whirlwind demon Trinavarta

OM YAMALARJUNA BHANJANAYA NAMAHA
To the Lord who broke the two Yamalarjuna trees

OM UTTALA TALABHETTRE NAMAHA
To the Lord who broke the huge trees

OM TAMALA SHYAMALA KRITAYE NAMAHA
To the Lord who is a beautiful as the dark Tamala tree

OM GOPA GOPISHVARAYA NAMAHA
To the Lord of Gopas and Gopis

OM YOGINE NAMAHA
To the greatest Yogi

OM KOTI SURYA SAMAPRABHAYA NAMAHA
To the Lord who is as lustrous as a million suns

OM ILAPATAYE NAMAHA
To the Lord of the Earth

OM PARASMAI JYOTISHE NAMAHA
To the One who is the Supreme Light

OM YADAVENDRAYA NAMAHA
To the Lord of the Yadavas

OM YADUDVAHAYA NAMAHA
To the Leader of the Yadus

OM VANAMALINE NAMAHA
To the Lord who wears a sylvan garland

OM PITA VASASE NAMAHA
To the Lord who wears yellow robes

OM PARIJATAPA HARAKAYA NAMAHA
To the Lord who removed the parijatha flower (from India's garden)

OM GOVARDHANACHALO DHARTRE NAMAHA
To the Lord who lifted Govardhan Hill

OM GOPALAYA NAMAHA
To the protector of cows

OM SARVA PALAKAYA NAMAHA
To the protector of all beings

OM AJAYA NAMAHA
To the all-victorious Lord

OM NIRANJANAYA NAMAHA
To the Lord who is untainted

OM KAMA JANAKAYA NAMAHA
To the Lord who generates desires in the worldly-minded

OM KANCHA LOCHANAYA NAMAHA
To the Lord who has beautiful eyes

OM MADHUGHNE NAMAHA
To the Lord who killed the demon Madhu

OM MATHURA NATHAYA NAMAHA
To the Lord of the holy place of Mathura

OM DVARAKA NAYAKAYA NAMAHA
To the Lord of Dwaraka

OM BALINE NAMAHA
To the all-powerful Lord

OM BRINDAVANANTA SANCARINE NAMAHA
To the Lord who roamed around Vrindavana

OM TULASIDAMA BHUSHANAYA NAMAHA
To the Lord who adorns Himself with tulasi leaf garlands

OM SYAMANTAKA MANER HARTRE NAMAHA
To the Lord who stole the Syamantaka gem

OM NARA NARAYANATMAKAYA NAMAHA
To the Lord who has the twin forms of Nara and Narayana

OM KUBJA KRISHTAMBARADHARAYA NAMAHA
To the Lord who wore the ointment offered by Kubja, the hunchbacked lady

OM MAYINE NAMAHA
To the Lord of Maya (the illusion)

OM PARAMAPURUSHAYA NAMAHA
To the Supreme Person

OM MUSHTIKASURA CHANURA MALLAYUDHA-VISHARADAYA NAMAHA
To the expert wrestler who wrestled with the two demons, Mushtika and Chanura

OM SAMSARA VAIRINE NAMAHA
To the enemy of Samsara (the cycle of births and deaths)

OM KAMSARAYE NAMAHA
To the enemy of King Kamsa (who wanted to kill Krishna)

OM MURARAYE NAMAHA
To the enemy of the demon Mura

OM NARAKANTAKAYA NAMAHA
To the destroyer of the demon Naraka

OM ANADI BRAHMACHARINE NAMAHA
To the beginningless Absolute

OM KRISHNA VYASANA KARSHAKAYA NAMAHA
To the One who removed Draupadi's distress

OM SHISHUPALA SHIRASCETTRE NAMAHA
To the Lord who removed Sisupala's head

OM DURYODHANA KULANTAKAYA NAMAHA
To the destroyer of the dynasty of Durodhana

OM VIDURAKRURA VARADAYA NAMAHA
To the Lord who gave boons to Vidura and Akrura

OM VISHVARUPA PRADARSHAKAYA NAMAHA
To the Lord who revealed His Viswarupa (the Universal Form)

OM SATYAVACHE NAMAHA
To the Lord who utters only truth

OM SATYA SANKALPAYA NAMAHA
To the Lord of true resolve

OM SATYABHAMA RATAYA NAMAHA
To the Lover of Satyabhama

OM JAYINE NAMAHA
To the Lord who is ever victorious

OM SUBHADRA PURVAJAYA NAMAHA
To the elder brother of Subhadra

OM VISHNAVA NAMAHA
To Lord Vishnu

OM BHISHMA MUKTI PRADAYAKAYA NAMAHA
To the Lord who bestowed salvation on Bhishma

OM JAGADGURAVE NAMAHA
To the Lord who is Guru to the whole world

OM JAGANNATHAYA NAMAHA
To the Lord of the whole world

OM VENUNADA VISHARADAYA NAMAHA
To the Lord who is an expert in playing flute music

OM VRISHABHASURA VIDHVAMSINE NAMAHA
To the Lord who destroyed the demon Vrishaba

OM BANASURA KARANTAKAYA NAMAHA
To the Lord who chopped off the hands of the demon Banasura

OM YUDHISTHIRA PRATISHTHATRE NAMAHA
To the Lord who established Yudhisthir (as the king)

OM BARHI BARHAVATAMSAKAYA NAMAHA
To the One who is adorned with effulgent peacock feathers

OM PARTHASARATHAYE NAMAHA
To Partha Sarathi, the chariot driver of Arjuna

OM AVYAKTAYA NAMAHA
To the Lord who is difficult to comprehend

OM GITAMRITA MAHODADHAYE NAMAHA
To the Ocean containing the nectar of the Bhagavad-gita

OM KALIYAPHANI MANIKYA RANJITA SHRI PADAMBHUJAYA NAMAHA
To the Lord whose lotus feet are adorned with the gems from the hoods of the serpent Kaliya

OM DAMODARAYA NAMAHA
To the One who was tied with a grinding stone around His waist

OM YAJNABHOKTRE NAMAHA
To the Lord who consumes sacrificial offerings

OM DANAVENDRA VINASHAKAYA NAMAHA
To the destroyer of the Lord of Asuras

OM NARAYANAYA NAMAHA
To Lord Narayana

OM PARABRAHMANE NAMAHA
To the Supreme Brahman

OM PANNAGASHANA VAHANAYA NAMAHA
To the Lord who has a serpent (Adisesha) as His seat

OM JALAKRIDASAMASHAKTA GOPI VASTRAPAHARAKAYA NAMAHA
To the Lord who (playfully) hid the clothes (left on the shore) of the Gopis who were engrossed in playing in the waters of the Yamuna river

OM PUNYA-SHLOKAYA NAMAHA
To the Lord whose praises bestow merit

OM TIRTHAPADAYA NAMAHA
To the One whose feet are holy

OM VEDAVEDYAYA NAMAHA
To the source of the Vedas

OM DAYANIDHAYE NAMAHA
To the Treasure of compassion

OM SARVA BHUTATMAKAYA NAMAHA
To the Soul of the elements

OM SARVAGRAHA RUPINE NAMAHA
To the All-formed One

OM PARATPARAYA NAMAHA
To the One who is highest than the highest

No comments:

Post a Comment