భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Dwaadasa JyotirLinga Stotram


12 Jyotirlinga's or Dwadasha Jyotirlinga


The Dwadasha Jyotirlinga Stotram is given below:
Sourashtra dese visadetiramye Jyotirmayam Chandra Kalavatamsam /
Bhakti Pradanaya Kripaveteernam tam Somanatham Saranam prapadye //
Shrishaila Shringe vibudhaatisange tulaadritungaapi muda vasantam /
Tamararjunam mallikapurvamekam , namami samsara samudrasetum //
Avantikayam vihitaavataram muktipradanaya cha sajjananam /
Akala mrityoh paripakshanartha vande mahakala mahesuresam //
Kaaverika narmadayoh pavitre samagame sajjanataranaya /
Sadaiva mandhatripure vasantam Omkarameesam Shivamekameede //
Poorvottare prajwalikanidhane sada vasantam Girijasametam /
Sursuraradhitapadamangam Shri Vaidyanatham tamaham namami //
Vaamye sadange nagaratiramye vibhushitangam vividhaischa bhogaih /
Sadbhati muktiprada meesha mekam shri Naganatham sharanam prapadye //
Mahadriparshwecha tate ramantam sampoojyamanm satatam muneendre /
Surasurairyaksha mahoragadhyaih Kedarameesham Shivamekameede //
Sahyadrisheershe vimale vasantam Godavari teera pavitradeshe /
Yaddarshanatpatakamaashu nasham praayatitam Tyambaka meeshameede //
Sutamraparnijalrashi yoge nibadhya setum vishikhairasankhyaih /
Shree Rama chandrena samarpitam tam Rameshwarakhyam niyatam namami //
Yam Dakinee shakineeka samaje nishevyamanam pishitasanaishcha /
Sadaiva Bheemadipadaprasiddham tam Shankaram bhakta hitam namami //
Saananda maananda vane vasantam ananda kandam hatapapavrindam /
Vaaranaseenathamanatha natham shree Vishwanatham Sharanam prapadye //
Ilapure ramya vishalakeshmin samullasantamcha jagadvarenyam /
Vande mahodaratara swabhavam Ghrishneshwarakhyam saranam prapadye //
Jyotirmaya DwaadasaLingakaanam Shivatmanamproktamidam kramena /
Stotram pathitwa manujoti bhaktya phalam tadalokya nijam bhajechcha //
Iti shri Dwadasa JyotirLinga stotram sampoornam.

No comments:

Post a Comment