భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Dwaadasa JyotirLingas Names

12 JyotirLingas
One who recites these 12 names regularly in the morning and evening he washes all the sins committed in the previous 7 births and attains all the powers and Siddhis.

SAURASHTRA SOMNATHAM CHA SHRISHAILE MALLIKARJUNAM ||
UJJAINYAM MAHAKALOMKARE MAMMALESHWARAM ||
PARLYAM VAIJNATHAM CHA DAKINYAM BHEEM SHANKARAM ||
SETU BANDHE TU RAMESHAM NAGESHAM DARUKA VANE ||
VARANASYA TU VISHWESHAM TRIBAKAM GAUTAMITATE ||
HIMALAYE TU KEDARAM GHURMESHAM CHA SHIVALAYE ||
AETANI JYOTIRLINGANI SAYAM PRATAHA PATHENNARAHA ||
SAPTA JANMA KRITAM PAPAM SMARANEN VINASHYATI ||

1 Somnath in Saurashtra (Kathiawad), Gujarat
2 Mallikarjun in Shrishailam or Srisailam AP (also listed as a Shakti Pitha site).
3 Mahakal in Ujjain OR Mahakalaswar at Ujjain, MP State.
4 Omkar in Mammaleshwaram (at Omkareshwar on the river Narmada, MP)
5 Vaijnath in Parli (Vaidyanath at Deogarh, Bihar)
6 Bhima Shankar in Dakini northwest of Poona, in Dhakini, Maharashtra
7 Rameshwaram in Setubandha, Tamil Nadu
8 Nagesh, Naganath/Nageshwar, in Darukavana, Maharaashtra
9 Vishweshwar/ Viswanath in Banaras/Varanasi , UP
10 Trimbakeshwar near Nasik on the banks of river Gautami/Godavari , Maharashtra
11 Kedarnath/Kedareshwar in Utterkhand Himalayas, UP
12 Ghurmeshwar in Shivalaya OR Grineshwar in Visalakam, near Ellora caves, 
Maharashtra

No comments:

Post a Comment