భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Lord Ganesha Stuthiअगजानन पद्मार्कम्
गजाननम् अहर्निशम्।
अनेकदन्तम् भक्तानम्
एकदन्तम् उपास्महे॥

agajAnana padmArkam
gajAnanam aharnisham |
anekadantam bhaktAnAm
ekadantam upAsmahe ||

अगजानन - अग (that which does not move, i.e., mountain) + ज​ (born of), this refers to Parvati who is Himavan' daughter.
आनन् - face
पद्मा - Lotus
अर्क​ - Sun
गजाननम् - Elephant faced
अहर्निशम् - day and night
अनेकदन्तम् - giver of many boons
भक्तानाम् - devotees
एकदन्तम् - one-tusked
उपास्महे - bow down to, meditate upon

O' Lord Ganesha, just like the Sun makes the Lotus bloom, your presence lights up Parvati's face. O' Single-tusked Lord who bestows unending boons on his devotees, we bow down to thee day and night!

No comments:

Post a Comment