భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Mantra to Keep Evil Forces at Bay

This Mantra can be recited 108 times a day to keep Evil Forces at bay:

Om Sthavishtaya Namha


In Telugu
   ఓం స్థవిష్ఠయ నమః
దుష్ట శక్తుల నుండి కాపాడుకొనుటకు

No comments:

Post a Comment