భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Mantra to Overcome Bad Times

This Mantra can be recited 108 times a day to Overcome Bad Times

Om Pushkaraakshaaya Namaha


In Telugu
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః  

కష్టాల నుండి విముక్తి పొందడానికి   

No comments:

Post a Comment