భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Mantras of Shani


The Shani Mantra has to be chanted facing the west and a minimum of 7 times a day. One can chant the mantra 108 times using a rudraksha rosary and by keeping a shani yantra for better results. Given below are some of the Mantras of Shani one can chant to please Shani and reduce the malefics.
"Om Hlim Sham Shanaye Namah" 
"Om praam preem praum sah shanayishraya namah" 
"Om sham shanayscharaya namaha"
"Aum Aing Hring Shring Shung Shanaishcharaye Namah Aum"


Shani Gayatri Mantra

"Om Sanaischaraya vidhmahe
Sooryaputraya dhimahi
tanno manda prachodayat"

Shani Dhyan Mantra
Nilanjana samabhasam raviputram yamagrajam
chaya martanda sambhutam tam namami shaishcharam

Meaning
I bow to Lord Shani, who is black in colour and son of Sun and born to Chaya and brother of Yama , who moves very slowly.
Saneeswaran is reputed to be both a giver and destroyer. Anyone who sincerely pray to Shanidev will not only be freed from troubles but also gets a life that one desires.

No comments:

Post a Comment