భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Santhana Gopala Swamy Manthra – Blessings for a childless Couple

Lord Krishna with His Mother Yashoda
This would be helpful to child less couples, Make a prayer to Santhana Gopala Swamy by chanting the following mantram 108 times a day for 108 days after bath.
Santhana Gopala Mantram
Om Devaki Sudha Govinda Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam
Kadhahaa Deva Deva Jagannatha
Gothra Vridhi Karap Prabho
Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmandham Yashashreenam !సన్తన గొపల మంత్రం తెలుగు లొ: 
ఓం దేవకీ సుధా  గోవిందవాసుదేవ  జగత్  పతే 
దేహిమేయ్  తనయం కృష్ణ  త్వామహం శరణం 
కదహా ధెవ ధెవ ఝగన్నత ఙ్హొత్ర వ్రిది కరప్ ఫ్రభొ
ధెహిమెయ్ థనయమ్ షీగ్రమ్ ఆయుశ్మన్దమ్ యశశ్రీనమ్ !Santhana Gopala moola mantram
OM shrim hriim klim glaum devakiisuta govinda vaasudeva jagatpate .
dehi me tanayam krishna tvamaham sharanam gatah ..
OM namo bhagavate vaasudevaaya .


Santhana Gopala moola mantram In Telugu
ఓం శ్రిమ్ హ్రిమ్ క్లిమ్ గ్లౌమ్ డెవకిసుత గొవిన్ద వాసుదెవ జగత్పతె .
దెహి మె తనయమ్ క్రిష్న త్వమహమ్ శరనమ్ గతహ్ ..
ఓం నమొ భగవతె వాసుదెవాయ .            Santhana Gopala Stotram:

Study of this powerful stotram is very beneficial for a man. It makes him healthy, wealthy and wise. 108 repetitions of Santhana Gopala Stotram also helps in having a progeny.

shriisham kamalapatraaksham devakiinandanam harim .

sutasampraaptaye krishnam namaami madhusuudanam ..1..

namaamyaham vaasudevam sutasampraaptaye harim .
yashodaankagatam baalam gopaalam nandanandanam.. 2 ..

asmaakam putralaabhaaya govindam munivanditam .
namaamyaham vaasudevam devakiinandanam sadaa .. 3 ..

gopaalam Dimbhakam vande kamalaapatimachyutam .
putrasampraaptaye krishnam namaami yadupungavam .. 4 ..

putrakaameshtiphaladam kanjaakSham kamalaapatim .

devakiinandanam vande sutasampraaptaye mama .. 5 ..

padmaapate padmanetre padmanaabha janaardana .

dehi me tanayam shriisha vaasudeva jagatpate .. 6 ..

yashodaankagatam baalam govindam munivanditam .
asmaakam putra laabhaaya namaami shriishamachyutam .. 7 ..

shriipate devadevesha diinaartirharanaachyuta .
govinda me sutam dehi namaami tvaam janaardana .. 8 ..

bhaktakaamada govinda bhaktam raksha shubhaprada .

dehi me tanayam krishna rukminiivallabha prabho .. 9 ..

rukmiNiinaatha sarvesha dehi me tanayam sadaa .

bhaktamandaara padmaaksha tvaamaham sharanam gatah .. 10 ..

devakiisuta govinda vaasudeva jagatpate .
dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 11 ..

vaasudeva jagadvandya shriipate purushottama .
dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 12 ..

kanjaaksha kamalaanaatha parakaarunikottama .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 13 ..

lakshmiipate padmanaabha mukunda munivandita .
dehi me tanayam krishna tvaamahm sharanam gatah .. 14 ..

kaaryakaara naruupaaya vaasudevaaya te sadaa .

namaami putralaabhaartha sukhadaaya budhaaya te .. 15 ..

raajiivanetra shriiraama raavanaare hare kave .
tubhyam namaami devesha tanayam dehi me hare .. 16 ..

asmaakam putralaabhaaya bhajaami tvaam jagatpate .
dehi me tanayam  krishna vaasudeva ramaapate .. 17 ..

shriimaaniniimaanachora gopiivastraapahaaraka .

dehi me tanayam krishna vaasudeva jagatpate  .. 18 ..

asmaakam putrasampraaptim kurushva yadunandana .
ramaapate vaasudeva mukunda munivandita .. 19 ..

vaasudeva sutam dehi tanayam dehi maadhava .
putram me dehi shriikrishna vatsam dehi mahaaprabho ..20 ..

Dimbhakam dehi shriikrishna aatmajam dehi raaghava .
bhaktamandaara me dehi tanayam nandanandana .. 21 ..

nandanam dehi me krishna vaasudeva jagatpate .

kamalanaatha govinda mukunda munivandita .. 22 ..

anyathaa sharanam naasti tvameva sharanam mama .

sutam dehi shriyam dehi shriyam putran pradehi me .. 23 ..

yashodaastanyapaanagyan pibantan yadunandanan .
vande.aham putralaabhaartham kapilaaksham harim sadaa .. 24 ..

nandanandana devesha nandanam dehi me prabho .

ramaapate vaasudeva shriyam putram jagatpate .. 25 ..

putram shriyam shriyam putram putram me dehi maadhava .

asmaakam diinavaakyasya avadhaaraya shriipate .. 26 ..

gopaala dimbha govinda vaasudeva ramaapate .

asmaakam Dimbhakam dehi shriyam dehi jagatpate .. 27 ..

madvaanChitaphalam dehi devakiinandanaachyuta .
mama putraarthitam dhanyam kurushva yadunandana .. 28 ..

yaache.aham tvaam shriyam putram dehi me putrasampadam.
bhaktachintaamane raama kalpavriksha mahaaprabho .. 29 ..

aatmajam nandanam putram kumaaran Dimbhakam sutam .
arbhakam tanayam dehi sadaa me raghunandana .. 30 ..

vande santaanagopaalam maadhavam bhaktakaamadam .
asmaakam putrasampraaptyai sadaa govindamachyutam .. 31 ..

Omkaarayuktam gopaalam shriiyuktam yadunandanam .

kliinyuktam devakiiputram namaami yadunaayakam .. 32 ..

vaasudeva mukundesha govinda maadhavaachyuta .
dehi me tanayam krishna ramaanaatha mahaaprabho .. 33 .

raajiivanetra govinda kapilaaksha hare prabho .

samastakaamyavarada dehi me tanayam sadaa .. 34 ..

abjapadmanibham padmavrindaruupa jagatpate .
dehi me varasatputram ramaanaayaka maadhava .. 35 ..

nandapaala dharaapaala govinda yadunandana .
dehi me tanayam krishna rukminiivallabha prabho .. 36 .

daasamandaara govinda mukunda maadhavaachyuta .
gopaala pundariikaaksha dehi me tanayam shriyam .. 37 ..

yadunaayaka padmesha nandagopavadhuusuta .
dehi me tanayam krishna shriidhara praananaayaka .. 38 ..

asmaakam vaanchitam dehi dehi putram ramaapate .

bhagavan krishna sarvesha vaasudeva jagatpate .. 39 ..

ramaahridaya sambhaara satyabhaamaa manah priya .
dehi me tanayam krishna rukminiivallabha prabho .. 40 ..

candrasuuryaaksha govinda pundariikaaksha maadhava .

asmaakam bhaagyasatputram dehi deva jagatpate .. 41 ..

kaarunyaruupa padmaaksha padmanaabhasamarchita .
dehi me tanayam krishna devakiinandanandana .. 42 ..

devakiisuta shriinaatha vaasudeva jagatpate .

samastakaamaphalada dehi me tanayam sadaa .. 43 ..

bhaktamandaara gambhiira shankaraachyuta maadhava .
dehi me tanayam gopabaalavatsala shriipate .. 44 ..

shriipate vaasudevesha devakiipriyanandana .

bhaktamandaara me dehi tanayam jagataam prabho ..45 ..

jagannaatha ramaanaatha bhuuminaatha dayaanidhe .
vaasudevesha sarvesha dehi me tanayam prabho .. 46 ..

shriinaatha kamalapatraaksha vaasudeva jagatpate .
dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 47 ..

daasamandaara govinda bhaktachintaamane prabho .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 48 ..

govinda pundariikaakdha ramaanaatha mahaaprabho .
dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .... 49 ..

shriinaatha kamalapatraaksha govinda madhusuudana .

matputraphalasiddhyartham bhajaami tvaam janaardana .. 50 ..

stanyam pibantam jananiimukhaambujam vilokya mandasmitamujjvalaangam .
sprishanta manya stana mangulii bhirvande yashodaankagatam mukundam .. 51 ..

yaache.aham putrasantaanam bhavantam padmalochana .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .... 52 .

asmaakam putrasampatteshchintayaami jagatpate .

shiighram me dehi daatavyam bhavataa munivandita .. 53 ..

vaasudeva jagannaatha shriipate purushottama .
kuru maam putradattam ca krishna devendrapuujita .. 54 ..

kuru maam putradattam ca yashodaapriyanandanam .
mahyam ca putrasantaanam daatavyam bhavataa hare .. 55 ..

vaasudeva jagannaatha govinda devakiisuta .

dehi me tanayam raama kaushalyaapriyanandana .. 56 ..


padmapatraaksha govinda vishno vaamana maadhava .
dehi me tanayam siitaapraananaayaka raaghava .. 57 ..

kanjaaksha krishna devendramandita munivandita .

lakshmanaagraja shriiraama dehi me tanayam sadaa .. 58 ..

dehi me tanayam raama dasharathapriyanandana .

siitaanaayaka kanjaaksha muchukundavaraprada .. 59 ..

vibhiishanasya yaa lankaa pradattaa bhavataa puraa .
asmaakam tatprakaarena tanayam dehi maadhava .. 60 ..

bhavadiiyapadaambhoje chintayaami nirantaram .

dehi me tanayam siitaapraanavallabha raaghava .. 61 ..

raama matkaamyavarada putrotpattiphalaprada .

dehi me tanayam shriisha kamalaasanavandita .. 62 ..

raama raaghava siitesha lakshmasaanuja dehi me .

bhaagyavatputrasantaanam dasharathapriyanandana .
dehi me tanayam raama krishna gopaala maadhava .. 64 ..

krishna maadhava govinda vaamanaachyuta shankara .

dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 65 ..

gopabaala mahaadhanya govindaachyuta maadhava .

dehi me tanayam krishna vaasudeva jagatpate .. 66 ..

dishatu dishatu putram devakiinandano.ayan
dishatu dishatu shiighram bhaagyavatputralaabham .
dishatu dishatu shiighram shriisho raaghavo raamachandro
dishatu dishatu putram vamsha vistaarahetoh .. 67 ..

diiyataam vaasudevena tanayomatpriyah sutah .
kumaaro nandanah siitaanaayakena sadaa mama .. 68 ..

raama raaghava govinda devakiisuta maadhava .
dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 69 ..

vamshavistaarakam putram dehi me madhusuudana .
sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah .. 70 ..

mamaabhiishtasutam dehi kamsaare maadhavaachyuta .
sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah  ..71 ..

candraarkakalpaparyantam tanayam dehi maadhava .

sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah ..72 ..

vidyaavantam buddhimantam shriimantam tanayam sadaa .
dehi me tanayam krishna devakiinandana prabho .. 73 ..

namaami tvaam padmanetra sutalaabhaaya kaamadam .
mukundam pundariikaaksham govindam madhusuudanam .. 74 ..

bhagavan krishna govinda sarvakaamaphalaprada .

dehi me tanayam svaami.nstvaamaham sharanam gatah .. 75 ..

svaami.nstvam bhagavan raama krishna maadhava kaamada .

dehi me tanayam nityam tvaamaham sharanam gatah .. 76 ..

tanayam dehio govinda kanjaaksha kamalaapate .

sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah ..77 ..

padmaapate padmanetra pradyumna janaka prabho .

sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah .. 78 ..

shankhacakragadaakhadgashaarngapaane ramaapate .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 79 ..

naaraayana ramaanaatha raajiivapatralochana .

sutam me dehi devesha padmapadmaanuvandita .. 80 ..

raama raaghava govinda devakiivaranandana .

rukminiinaatha sarvesha naaradaadisuraarchita .. 81 ..

devakiisuta govinda vaasudeva jagatpate .

dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 82 ..

munivandita govinda rukminiivallabha prabho .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 83 ..

gopikaarjitapankejamarandaasaktamaanasa .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 84 ..

ramaahridayapankejalola maadhava kaamada .

mamaabhiishta sutam dehi tvaamaham sharanam gatah .. 85 ..

vaasudeva ramaanaatha daasaanaam mangalaprada .
dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah ..  .. 86 ..

kalyaanaprada govinda muraare munivandita .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 87 ..

putraprada mukundesha rukminiivallabha prabho .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 88 ..

pundariikaaksha govinda vaasudeva jagatpate .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 89 ..

dayaanidhe vaasudeva mukunda munivandita .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah ..  .. 90 ..

putrasampatpradaataaram govindam devapuujitam .

vandaamahe sadaa krishnam putra laabha pradaayinam .. 91 ..

kaarunyanidhaye gopiivallabhaaya muraaraye .

namaste putralaabhaaya dehi me tanayam vibho .. 92 ..

namastasmai rameshaaya ruminiivallabhaaya te .

dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 93 ..

namaste vaasudevaaya nityashriikaamukaaya ca .

putradaaya ca sarpendrashaayine rangashaayine .. 94 ..

rangashaayin ramaanaatha mangalaprada maadhava .

dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 95 ..

daasasya me sutam dehi diinamandaara raaghava .

sutam dehi sutam dehi putram dehi ramaapate .. 96 ..

yashodaatanayaabhiishtaputradaanaratah sadaa .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. ..97 ..

madishtadeva govinda vaasudeva janaardana .

dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 98 ..

niitimaan dhanavaan putro vidyaavaamshca prajaapate .
bhagavanstvatkripaayaashca vaasudevendrapuujita .. 99 ..


yahpathet putrashatakam so.api satputravaan bhaveta .
shriivaasudevakathitam stotraratnam sukhaaya ca .. 100 ..

japakaale paThennityam putralaabham dhanam shriyam .

aishvaryam raajasammaanam sadyo yaati na samshayaH .. 101 ..

2 comments:

  1. The Federal Credit Advocates fight for your rights to a better credit score. The FCRA gives us rights as consumers which we advocate to restore your good credit click here fix bad credit

    ReplyDelete
  2. PassTheWheel com offers drivers permit test help for the official learners license written knowledge test Practice sample test questions answers in Ontario, British Columbia ICBC , Alberta California DMV click here Ontario M1 Written Test

    ReplyDelete