భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Mantra to Recite Before going to Bed


Mantra to be recited before going to bed sleep. 


Mantra:
"Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa, 
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho" 


Meaning : 
O God, kindly pardon my incorrect actions done consciously or unconsciously, either through my organs of action (hand, feet, and speech) or through my organs of perception (eyes, ears) or by my mind. I adore the God, who is the ocean of kindness.
No comments:

Post a Comment