భారతదేశపు చారిత్రాత్మక దేవాలయాలు

Satvika Tyagam (Atmasamarpan Mantra)

 Surrendering yourself to God
Lord NarayanaKayena vacha manasendriyairva
Buddhyatmana va prakrite swabhavath
Karomi yadyad sakalam parasmai
Narayanayeti samarpayamiMeaning
Whatever i do with my speech, Whatever I do with my body, Whatever I do with my mind, Whatever I do with my soul or with other senses of my body,  And whatever I do with natures help! I offer (dedicate) everything to Lord Narayana.

No comments:

Post a Comment